Oldenhove

Oldenhove

Naar aanleiding van de commissievergadering van 26 januari j.l., de beeldvormende avond van een week daarvoor, berichtgeving in de media, op social media en flyers die enkele politieke partijen in Overveen hebben verspreid, wil VDB onze inwoners niet hun recht op correcte informatie onthouden.

We kunnen het eens of oneens zijn over van alles, maar er is niemand gebaat bij onnodige stemmingmakerij en het onnodig zaaien van angst door het verspreiden van onwaarheden. Wellicht zou de gemeente méér en duidelijker kunnen communiceren, maar het is ook ónze rol als gemeenteraadsleden om de inwoners goed te informeren….zelfs in verkiezingstijd!!

Zoals ons nu al meermalen is uitgelegd staat de huisvesting van statushouders op Oldenhove los van het Blekersveld. De tijdelijke huisvestingsmogelijkheid op Oldenhove is een bonus! Doordat de plannen van Sint Jacob voor nieuwbouw zijn opgeschort, staat Oldenhove voor langere tijd leeg. Het COA heeft een dringend beroep gedaan op alle gemeenten om statushouders die nu zitten ‘opgehokt’ in de AZC’s zo spoedig mogelijk op te vangen, zodat zij weer ruimte krijgen voor het opvangen van asielzoekers, die nu in mensonterende situaties moeten leven in kampen in onder andere Griekenland.

Om administratieve en organisatorische redenen is de, door ons allen gewenste, gemengde bewoning op Oldenhove op korte termijn niet haalbaar. Dat vergt nu eenmaal veel en goede voorbereiding. Dat mag géén reden zijn om het grotendeels leegstaande Oldenhove leeg te laten staan en niet in te zetten voor de opvang van mensen waarvan de nood nú het hoogst is. Voor het COA is dit wél haalbaar, mits zij het pand kunnen inzetten voor louter statushouders. Het COA zal derhalve het eerste jaar bewoning op Oldenhove voor haar rekening kunnen nemen, waarbij de statushouders die zijn ‘toegekend’ aan de gemeente Bloemendaal, voorrang zullen krijgen. Dit zijn, nogmaals, níet de huidige statushouders die woonachtig zijn op Landgoed Dennenheuvel. Zij krijgen, wanneer er een woning beschikbaar komt, een woning in onze gemeente of straks op het Blekersveld, als Dennenheuvel aan het eind van het jaar sluit.

Het COA zal alle nodige maatregelen nemen en kosten dragen om Oldenhove geschikt en gereed te maken voor bewoning, alsook de kosten voor de exploitatie in het eerste jaar. Na het ‘COA jaar’ zal de gemeente de verantwoordelijkheid van de exploitatie overnemen en uitbesteden aan leegstandsbeheerder Villex. In de negen jaar die volgen zal het pand op een kostendekkende wijze worden geëxploiteerd, namens de gemeente Bloemendaal, zoals dat nu ook reeds zes jaar op Landgoed Dennenheuvel het geval is. De reden dat er wederom voor Villex is gekozen heeft natuurlijk alles te maken met de ervaring die Villex de afgelopen jaren heeft opgebouwd op Landgoed Dennenheuvel, de samenwerking die zij inmiddels heeft opgebouwd met alle betrokken organisaties en dus een snelle en soepele overgang van het eerste jaar na de opvolgende negen jaar kan garanderen.

Door de ingebruikname van zowel Oldenhove als van Het Blekersveld, kan de gemeente Bloemendaal de komende tien tot vijftien jaar aan haar taakstelling voor de opvang van statushouders voldoen. Bijkomend effect is dat de druk op de beperkte hoeveelheid sociale woningen in de Gemeente Bloemendaal voor álle woningzoekenden zal afnemen. De komende jaren staan er veel nieuwbouwplannen op de agenda, waaronder Park Vogelenzang in Bennebroek, Vitaal Vogelenzang in Vogelenzang, Landgoed Dennenheuvel in Bloemendaal, de (uiteindelijk) permanente bewoning op het Blekersveld in Overveen, hopelijk voor onze jongeren ook nog Westelijke Randweg 1 in Overveen en zo zijn er nog meer plekken waar gebouwd kan worden. Allemaal heel positieve ontwikkelingen waarmee zelfs een gemeente als Bloemendaal een bijdrage kan leveren aan de enorme woningnood in Nederland.

Oldenhove heeft 90 appartementen voor één à tweepersoonshuishoudens. Deze appartementen zijn over het algemeen groter dan op Landgoed Dennenheuvel. In deze 90 appartementen kunnen zo’n 150 tot máximaal 180 personen worden gehuisvest. Op Landgoed Dennenheuvel zijn gemeenschappelijke keukens, maar kookt men over het algemeen, zonder problemen, op hun eigen appartement. Dat zal op Oldenhove niet anders gaan.

Zoals de wethouder heeft verteld is er al een sociaal plan in de maak voor het samenleven op Oldenhove en in Overveen zal, dat, net als op Landgoed Dennenheuvel, begeleid worden door Vluchtelingenwerk Nederland en de huismeester(s), en ondersteund door welzijnsorganisaties en vrijwilligers. Op Landgoed Dennenheuvel gebeurt dat nu al een kleine zes jaar zeer succesvol.

Zoals u weet heeft de gemeente Bloemendaal een rijke en succesvolle historie van het opvangen van vluchtelingen. In de jaren ’60 werden veel mensen uit Indonesië opgevangen in ‘Van Ouds Het Raadhuis’ in Overveen, in de jaren ’90 op PZ terrein in Bloemendaal en sinds 2016 op Landgoed Dennenheuvel. U kunt er dus op vertrouwen dat ook Oldenhove en Blekersveld mooie projecten zullen worden. Ga eens uw licht opsteken bij buurtbewoners van Dennenheuvel en denk eens na over welke mooie bijdrage u als vrijwilliger zouden kunnen leveren aan dit project en help met de doorstart van de levens van deze mensen – want daar hebben we het nog altijd over – die het minder hebben getroffen dan u!

Overlijden Arie Goote

Overlijden Arie Goote

Met verdriet in ons hart, ongeloof en ontsteltenis moeten wij u helaas meedelen dat onze fractiegenoot, partijgenoot en goede vriend Arie Goote is overleden. In de nacht van zaterdag 20 februari op zondag 21 februari heeft Arie een hartstilstand gekregen die hem fataal is geworden.

In Arie verliezen wij een mooi mens, een markante figuur die zich lang heeft ingezet voor het Bloemendaalse openbaar bestuur, als gemeenteraadslid, als wethouder, als no-nonsense politicus met een gezond relativeringsvermogen en een goed gevoel voor humor.

We zullen hem missen, zijn kennis en ervaring, zijn nuchterheid, zijn gulle lach en zijn functionele gebrom.

Rust in vrede, lieve Arie

Status

Status

Inmiddels heeft de Gemeente Bloemendaal een aardige status verworven als het gaat om de opvang en begeleiding van vluchtelingen. Even dreigde het verkeerd te gaan door een miscalculatie én moest onze wethouder even een duwtje in de goede richting krijgen…maar nu ligt er wederom een mooi plan voor een woonproject voor een grote groep statushouders, langs de westelijke randweg (WR1).

Ook dit plan is tot stand gekomen in een publiek – private samenwerking en mogen we rekenen op een mooi en goed begeleid woonproject waar jonge statushouders en jonge Nederlanders met elkaar samenwonen en samenleven. Uiteraard is er, wederom, wat weerstand uit de buurt. In eerste instantie natuurlijk om de nieuwbouw in hun ‘achtertuin’ en de gevreesde waardevermindering van hun huizen. Ook de angst voor onrust en excessen steekt weer de kop op, ondanks alle successen en positieve ervaringen uit het eerdere woonproject voor statushouders in Bloemendaal, op Landgoed Dennenheuvel en ook met de opvang van asielzoekers op het PZ terrein in de jaren ’90.

Wat is het toch jammer dat negatief en slecht nieuws méér en eerder doordringt bij de mensen, dan alles dat goed gaat. Door de ervaringen die ik de afgelopen vier jaar heb opgedaan met het wonen, leven en werken met statushouders heb ik gemerkt, en vergeef me mijn enigszins cynische ondertoon, dat statushouders nét gewone mensen zijn. Mensen met menselijke behoeften zoals behoefte aan rust en veiligheid, zekerheid, behoefte aan familie en vrienden, behoefte aan een opleiding of werk, behoefte aan een gezin en kinderen, behoefte aan warmte en genegenheid, een dak boven hun hoofd, een volle ijskast…en…aan een TV…

Ook bij dit project is onze verwachting dat iedereen die nu met angst en beven de komst van de statushouders afwacht, ze straks in hun armen zal sluiten en ze met van alles en nog wat bij zal staan, zal helpen als vrijwilliger, als taalmaatje, als activiteitenbegeleider of gewoon door zijn of haar oude, nog bruikbare huisraad of kleding te schenken!

Mark Doorn

DAG VAN DE VROUW

DAG VAN DE VROUW

Het is pas 112 jaar geleden dat vrouwen in Nederland in de gelegenheid werden gesteld deel te nemen aan verkiezingen. Vanaf het begin van de 20e eeuw werd er hard gestreden voor meer rechten voor de vrouw. De Vereniging voor Vrouwenkiesrecht had al sterke banden met de Vrijzinnig Democratische Bond sinds zijn oprichting in 1901. De vereniging was een organisatie die vocht voor vrouwenemancipatie in het algemeen en de invoering van  algemeen vrouwenkiesrecht in het bijzonder. Lid waren vooral hoog opgeleide vrouwen met vooruitstrevende denkbeelden.

Op instigatie van voorvechter van het vrouwenkiesrecht Aletta Jacobs, lid van de Vrijzinnig Democratische Bond, werd in 1918 op miraculeus snelle wijze een initiatiefwetsvoorstel tot invoering van het vrouwenkiesrecht aangenomen. Dit ondanks het grote verzet van de ARP, die vrouwenemancipatie en vooral vrouwenkiesrecht een zaak van geen belang vond.

Met de aanname van het wetsvoorstel ging de VDB de geschiedenis in als de partij van de vrouwenemancipatie, een ontwikkeling die nog steeds gaande is. Ongelijkheid tussen man en vrouw, op vele terreinen, is nog steeds aanwezig. Een situatie waar iedereen zich moet tegen verzetten en inspannen deze te slechten. De “nieuwe VDB” ziet erop toe dat dit ook gebeurt.

Arie Goote

DE GRENS IS BEREIKT!!!

DE GRENS IS BEREIKT!!!

Wat de Vrijzinnig Democratische Bond betreft is de grens bereikt. De grens van het almaar over de schutting gooien van landelijke problemen bij de gemeenten van Nederland.
De gemeenten in Nederland hebben voldoende eigen problemen. Ze hebben het moeilijk genoeg financieel gezond te blijven teneinde hulpbehoevenden de zorg te kunnen bieden die ze nodig hebben; mensen in een goede en betaalbare woningen te kunnen huisvesten; onze jeugd te kunnen onderwijzen in fatsoenlijke schoolgebouwen en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Ik heb van dichtbij mogen ervaren voor welke uitdagingen zowel de vluchtelingen als de gemeenten in Nederland komen te staan bij de huisvesting van statushouders. Het eerste probleem is het vinden van een geschikte en betaalbare woning. Veel gemeenten, zeker in de randstad, hebben al genoeg problemen met het bieden van huisvesting aan de woningzoekenden die al jaren op lange wachtlijsten staan.
De statushouder voert die druk nog eens extra op en krijgt, vaak met voorrang, een woning toegewezen. Hoewel er weinig Nederlanders zijn die vinden dat je vluchtelingen niet moet helpen, is er toch veel onvrede over dit beleid.

Bijkomend probleem is dat iedere gemeente weer net even anders omgaat met de huisvesting van statushouders, waardoor er, zeer begrijpelijk, ook veel onvrede is bij de statushouders zelf. In de ene gemeente krijgt een statushouder direct een leuk appartement toegewezen terwijl de statushouder in een andere gemeente een tijdelijke voorziening krijgt aangeboden bestaand uit een kleine kamer of met twee of drie mensen in één huis. Statushouders ontmoeten elkaar op verschillende plekken en constateren dit fenomeen en niet alleen op het gebied van huisvesting maar ook bij scholing, inburgering, werk vinden, et cetera.

Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal roept, onder leiding van het VNG de Nederlandse gemeenten op, de vluchtelingenproblematiek terug te geven aan de Rijksoverheid die dat probleem dan met de provincies mag gaan oplossen. Nu onze Nederlandse koeien nauwelijks meer in de wei staan kunnen we prima in iedere provincie een aantal aaneengesloten weilanden onteigenen en voor statushouders woningen en voorzieningen bouwen waar zij in vijf jaar (indien terugkeer naar het land van herkomst niet mogelijk blijkt) kunnen worden klaargestoomd teneinde als volwaardig en volleerd burger in te schuiven in onze samenleving.

Dit biedt niet alleen de nodige veiligheid voor deze totaal ontheemde mensen, die zich in een vreemd land met een totaal vreemde cultuur, moeten zien te hervinden. Het vergroot ook nog eens de kans op een succesvolle en bevredigende integratie in onze samenleving, waar alle betrokkenen vrede mee hebben.

Mark Doorn

 

 

 

Micromanaging Bloemendaal en omstreken

Micromanaging Bloemendaal en omstreken

Bloemendaal, 8 februari 2020 – De belangrijkste taken van de gemeenteraad zijn het vaststellen van de beleidskaders, het controleren van het college en daarmee het vertegenwoordigen van het volk. De uitvoering van het beleid is de taak van het college van burgemeester en wethouders. Eén voorbeeld: kan een raadslid voorstellen doen om een trottoir te repareren? Nee, dat kan niet, de raad moet zich beperken tot de hoofdlijnen.

Hoe anders was het tijdens de laatste extra vergadering van de Commissie Grondgebied van de Gemeenteraad afgelopen dinsdag 4 februari. Het college moest uitleg geven aan hetgeen door de diverse gemeentes in de regio was besloten….althans besproken…over de bereikbaarheid en veiligheid van de regio tijdens het Formule 1 weekend in mei met de VRK (Veiligheidsregio Kennemerland). In de VRK zijn onder meer de brandweer, de politie, de hulpdiensten en de burgemeesters vertegenwoordigd. Deskundige mensen….zou je denken.

Nu, het merendeel van de commissieleden was een andere mening toegedaan. De bereikbaarheid van Zandvoort gedurende de F1 races en de veiligheid van onze gemeente Bloemendaal, kwamen volgens hen niet in het stuk voor. Het was een ondoordacht gewrocht dat veel te snel en ten faveure van Zandvoort tot stand was gebracht en waarin geen rekening was gehouden met de belangen van onze gemeente. De commissie steeg qua kennis uit boven de gekwalificeerde wetenschap en ‘know how’ binnen de VRK en stelde zo’n beetje alles ter discussie tot in de kleinste details.

De discussie ging zelfs zó ver dat de wethouder moest uitleggen welke veiligheidsmaatregelen er waren beschreven indien er zich een ramp zou voor doen, in welke vorm dan ook. Een raadslid wordt natuurlijk geacht te weten dat rampenplannen nooit openbaar worden gemaakt, opdat deze niet door derden kunnen worden gefrustreerd. Maar nee hoor, de wethouder moest met de billen bloot…wat hij uiteraard niet deed.

Andere onbenullige onderwerpen, die allang de revue waren gepasseerd, werden te berde gebracht. Zelf een belangrijk onderhandelingspunt moest binnen de commissie worden besproken. Door de partijen die allergisch zijn voor vertrouwelijke zaken, werd overwogen om dit punt in een besloten vergadering nader te bespreken. Nog een geluk dat hiervoor uiteindelijk geen meerderheid te vinden was maar de hele discussie heeft de onderhandelingspositie van de wethouder niet sterker gemaakt.

Beste collega’s raadsleden en commissieleden, houd je bij je taak en verre van allerlei details. Daar hebben we wethouders voor aangesteld, is er een burgemeester benoemd, hebben we een heel bataljon aan ambtenaren die niet van gisteren is! Er is voldoende deskundigheid bij de professionals. Een vinger aan de pols is iets anders dan een vinger in de pap.

Aan grote evenementen kleven altijd risico’s. Met het plan dat er nu ligt denken wij dat het grootste risico dat we lopen is, dat het Formule 1 weekend een topevenement van formaat gaat worden. We wensen alle betrokken veel wijsheid, sterkte en plezier!

Arie Goote