Dynamisch Verkeersmanagement

Dynamisch Verkeersmanagement

 

Het systeem om het verkeer op snelle wijze van A naar B te laten doorstromen, komt eraan. De provincie Noord-Holland wil vóór 2024 de helft van alle provinciale wegen voorzien van intelligente verkeerslichten en andere technologische aanpassingen doen om de doorstroom van het verkeer te stimuleren.

Zorgelijke files, die het verkeer ophouden moeten op die wijze worden teruggedrongen. Het DVM, ”talking traffic system” is een lang gekoesterde wens van de gemeentes in de regio Kennemerland. Het is er echter nog nooit van gekomen; tot nu. De weg tussen Haarlem en Nieuw Vennep wordt een intelligente weg: de eerste in de provincie !

Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal zal straks het dagelijks bestuur de opdracht geven om, in samenwerking met de omringende gemeentes, snel op deze ontwikkelingen aan te haken. Tijdens de afgelopen debatten hebben wij, als enige partij, diverse malen Dynamisch Verkeersmanagement genoemd als de meest voor de hand liggende en meest haalbare oplossing voor de doorstroom van het strandverkeer, op de korte termijn. De zittende partijen blijven helaas opteren voor veel minder realistische en onbetaalbare oplossingen, plannen die zeker niet op korte termijn realiseerbaar zijn. Een lightrail vanuit Amsterdam naar Zandvoort over het oude tram-tracé of een ondertunneling via Overveen, Dompvoedslaan klinken goed maar dienen eerst goed onderzocht te worden en in samenspraak met bewoners bekeken te worden.

 

Laten we ook kijken naar de omvang van het probleem. Op dit moment spreken we van 20 dagen topdrukte per jaar, geen probleem waar miljoenen Euro’s gemeenschapsgeld tegenaan moet. VDB kiest voor een pragmatische, betaalbare en snel realiseerbare oplossing die de bewoners op korte termijn meer rust zal bieden en geen stijging van de gemeentelijke belasting betekent.

Arie Goote – 18 november 2019

Meer berichten

Oldenhove

Oldenhove

Naar aanleiding van de commissievergadering van 26 januari j.l., de beeldvormende avond van een week daarvoor, berichtgeving in de media, op social media en flyers die enkele politieke partijen in Overveen hebben verspreid, wil VDB onze inwoners niet hun recht op correcte informatie onthouden. We...

Lees meer
Overlijden Arie Goote

Overlijden Arie Goote

Met verdriet in ons hart, ongeloof en ontsteltenis moeten wij u helaas meedelen dat onze fractiegenoot, partijgenoot en goede vriend Arie Goote is overleden. In de nacht van zaterdag 20 februari op zondag 21 februari heeft Arie een hartstilstand gekregen die hem fataal is geworden. In Arie...

Lees meer

Brief aan Overveners van Marjolijn Steegman-Van Kappen

In 1955 zag ik het levenslicht in Overveen, aan de Braziliëlaan no. 18. Mijn ouders kochten dit nieuwbouwhuis in 1952. Ikzelf woon inmiddels alweer 30 jaar in de Vrijburglaan. Toen wij er kwamen wonen waren grote delen van de wijk nog onbebouwd. In de jaren ’30 – ’40 van de vorige eeuw was er nog...

Lees meer

Volksraadpleging in Bloemendaal

Volksraadpleging in Bloemendaal

Het onderwerp “referendum” zorgde onlangs voor veel beroering. VDB spreekt trouwens liever van volksraadpleging. Een eerst met gejuich begroete wet op het raadgevend referendum, wordt door het nieuwe kabinet in ijltempo afgevoerd. Dit houdt natuurlijk verband met het fiasco rond het Oekraïne referendum. Maar waarom dan de gebreken van die wet niet repareren?

Het afgeschafte raadplegend referendum heeft als nadeel dat niet duidelijk is wat er met de uitslag ervan gedaan wordt. Er wordt verdedigd dat de uitslag een advies is en dat je een advies alleen maar ter kennis hoeft te nemen en naast je neer kunt leggen. (Om die reden is het digipanel ook te vrijblijvend). Maar een goed ingericht referendum dat daadwerkelijk representatief is voor wat de burger vindt, zou niet zo maar genegeerd mogen kunnen worden. Bij een betere regeling zullen de kiesgerechtigden duidelijk moeten worden geïnformeerd over het onderwerp van het referendum en wat de voor- en nadelen van de achterliggende problematiek zijn. En de daarna verkregen uitslag zal moeten leiden tot een nieuw beraad in het parlement of de gemeenteraad, waarbij de uitslag van het referendum duidelijk moet worden meegewogen. Als wat de burger ervan vindt niet leidt tot een ander besluit, moet expliciet worden uiteengezet waarom niet. Welk algemeen belang gaat voor? Wat zijn de argumenten, die zwaarder wegen dan de mening van de burger? Een aldus ingekleed referendum zal de geesten mettertijd hopelijk rijp maken voor een bindend referendum als efficiënt middel om een door een coalitie met een uiterst kleine meerderheid doorgedrukte controversiële wet of besluit terug te draaien.

In de gemeente Bloemendaal hebben we enkele jaren achter de rug van ruziënde raadsleden en terugtredende burgemeesters. De burger wendt zich af van de politiek of wil een bijdrage leveren tot verbetering. VDB richt zich tot die laatste burger. Zij wil dat er zoveel mogelijk instrumenten worden gegeven waarmee de burger zich op de hoogte kan stellen en van zich kan laten horen, gekoppeld aan de wetenschap dat het bestuur er ook iets mee zal doen. Zo’n instrument is het referendum, mist goed geregeld. Met nadruk op “mits goed geregeld”, want Bloemendaal kent al de mogelijkheid tot het houden van een referendum, neergelegd in de Referendum-verordening Bloemendaal 2009, maar deze regeling kan niet serieus worden genomen. Het gaat het kader van dit artikel te buiten die verordening in detail te bespreken. Ook al wordt hierin aan de burger het initiatief tot het houden van een referendum gegeven, het aangevraagde referendum kan enkel betrekking hebben op een voorgenomen besluit van de raad en het is de raad die bepaalt of het referendum ook daadwerkelijk zal plaatsvinden. En dan mag zo’n voorgenomen besluit geen betrekking hebben op verordeningen of op ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen!). Als de raad het referendum toestaat, is het de raad die de vraagstelling en de antwoordcategorieën van het referendum vaststelt. Ook al is de uitslag van het referendum dat de kiesgerechtigden tegen het voorgenomen besluit zijn, kan de raad de uitslag zonder enige motiveringsplicht naast zich neerleggen. Tussen het initiatief tot het aanvragen van een referendum en de beslissing van de raad zit, gelet op de termijnen in deze verordening, een periode van minimaal 6 en maximaal 10 maanden.

Het is begrijpelijk dat er tot nu toe maar een keer gebruik is gemaakt van dit referendum en dat de uitslag daarvan ook geen enkel effect heeft gehad. De VDB wil deze verordening verbeteren en er een effectief instrument van maken waarmee de kiesgerechtigden het bestuur van de gemeente kunnen beïnvloeden. Het referendum moet niet beperkt blijven tot voorgenomen besluiten en het aantal kiesgerechtigden dat om een referendum vraagt is bepalend voor het houden ervan. De vraagstelling wordt vastgesteld in overleg tussen de onafhankelijke Referendum Commissie en de initiatiefnemers. Een referendum is ook mogelijk buiten voorgenomen besluiten om met betrekking tot een gemeentelijk belang ten aanzien waarvan de kiesgerechtigden wensen dat de raad een besluit neemt. De VDB geeft de burger daadwerkelijk invloed op het bestuur.

Paul Steinhauser – 18 maart 2018

Meer berichten

Oldenhove

Oldenhove

Naar aanleiding van de commissievergadering van 26 januari j.l., de beeldvormende avond van een...

Lees meer

Politieke versnippering

Politieke versnippering

Weer een nieuwe partij !

Als ik op jouw partij stem, is dat dan niet een verloren stem? Als de 19 zetels over 8 partijen verdeeld moeten worden, is de raad dan niet versnipperd? Moeten we niet juist stemmen op de partijen die al een aantal zetels hebben om zo de besluitvaardigheid van de gemeenteraad te vergroten? Waarom probeer je wat je wilt veranderen en verbeteren niet te verwerkelijken vanuit een bestaande partij? Dat is wat ik vaak hoor. Dit vraagt om een goed antwoord.

Volgens mij wordt versnippering veroorzaakt doordat “men” geen vertrouwen meer heeft dat een echte verbetering kan worden gerealiseerd via de gevestigde partijen. Zo is de gemeenteraad van Bloemendaal al jaren een futloos gezelschap dat meer investeert in elkaar vliegen afvangen dan in het ontwikkelen van nieuw beleid. Er is geen vertrouwen meer dat het verstevigen van de machtspositie van de gevestigde partijen zal leiden tot een verbetering van beleid en bestuur. Wie sterk is in de oppositie, laat zich inpakken door deelname aan het bestuur. Versnippering is dus het gevolg van een verlies van vertrouwen in de gevestigde partijen. Veel beloven, weinig waar maken. Versnippering is een middel om de gevestigde partijen te dwingen met andere partijen samen te werken. Versnippering voorkomt dat een of twee partijen de lakens uitdelen en niet meer luisteren naar wat er leeft in de raad en onder de bevolking. Versnippering leidt er hopelijk toe dat raadsleden zich meer gaan richten op waar ze voor staan en zich minder laten leiden door wat de partij voorschrijft. Per onderwerp wordt zo gezocht naar gelijkgezinden en kunnen verstandige beslissingen worden genomen. Versnippering dwingt ieder te staan voor wat hij of zij vindt en te proberen daarvoor medestanders te vinden. Versnippering heeft tot gevolg dat er samenwerkingsverbanden ontstaan dwars door de partijpolitiek heen.

Om het vertrouwen terug te winnen, is het van groot belang dat er meer en directer wordt gecommuniceerd met de bevolking. Het is een fictie dat iedere burger verstand van zaken heeft en afgewogen opvattingen heeft. Maar het is wel mogelijk de burger uit te leggen waarom je iets doet en welk groter belang daarmee is gediend. De burger aan zet betekent dat de burger wordt uitgenodigd deel te nemen aan de beraadslaging en zich niet te beperken tot gemopper binnen eigen kring.  –  Paul Steinhausser, Bloemendaal 13 maart 2018