Het is pas 112 jaar geleden dat vrouwen in Nederland in de gelegenheid werden gesteld deel te nemen aan verkiezingen. Vanaf het begin van de 20e eeuw werd er hard gestreden voor meer rechten voor de vrouw. De Vereniging voor Vrouwenkiesrecht had al sterke banden met de Vrijzinnig Democratische Bond sinds zijn oprichting in 1901. De vereniging was een organisatie die vocht voor vrouwenemancipatie in het algemeen en de invoering van  algemeen vrouwenkiesrecht in het bijzonder. Lid waren vooral hoog opgeleide vrouwen met vooruitstrevende denkbeelden.

Op instigatie van voorvechter van het vrouwenkiesrecht Aletta Jacobs, lid van de Vrijzinnig Democratische Bond, werd in 1918 op miraculeus snelle wijze een initiatiefwetsvoorstel tot invoering van het vrouwenkiesrecht aangenomen. Dit ondanks het grote verzet van de ARP, die vrouwenemancipatie en vooral vrouwenkiesrecht een zaak van geen belang vond.

Met de aanname van het wetsvoorstel ging de VDB de geschiedenis in als de partij van de vrouwenemancipatie, een ontwikkeling die nog steeds gaande is. Ongelijkheid tussen man en vrouw, op vele terreinen, is nog steeds aanwezig. Een situatie waar iedereen zich moet tegen verzetten en inspannen deze te slechten. De “nieuwe VDB” ziet erop toe dat dit ook gebeurt.

Arie Goote