Partij Programma 2018 – 2022:

DE BURGER AAN ZET !

 

Wij schreven ons programma voor u. Het programma vormt de basis van onze doelstellingen voor de komende vier jaar. Wij nodigen u van harte uit dit programma aan te vullen met zaken waar u zich druk over maakt en waar wij ons voor kunnen inzetten.

De Burger aan Zet is de eerste stap, die de Vrijzinnig Democratische Bond in Bloemendaal zet, teneinde de democratie weer terug te geven daar waar hij hoort…..bij u!

1. NIEUW EN OUD

Lees meer

1. Nieuw en Oud

Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal is een lokale afdeling van de Vrijzinnig Democratische Bond (VDB). De initiatiefnemers van de VDB lieten zich inspireren door de doelstelling en het succes van de oorspronkelijke VDB, die al in 1901 werd opgericht en die veel vernieuwingen tot stand bracht in de Nederlandse politiek in de jaren rond de wereldoorlogen. Aan de oorspronkelijke beginselverklaring uit 1901 hebben wij een hedendaagse dynamische vorm gegeven onder het motto De Burger aan Zet.

In een open democratische samenleving gaan de individuele vrijheid en sociale samenhang in goede harmonie samen. De vrijheid van meningsuiting en zelfbeschikking wordt gewaarborgd in een veelzijdige en veelkleurige maatschappij waarborgt. Iedereen ongeacht afkomst, sociale klasse, levensovertuiging of sekse heeft en krijgt gelijke kansen om zichzelf naar eigen inzicht te ontwikkelen binnen een onafhankelijke rechtsstaat.
De publieke dienstverlening van de overheid en de openheid van democratische besluitvorming dient te worden verbeterd. Met natuurlijke hulpbronnen wordt duurzaam en verantwoord omgegaan, waarbij natuur en milieu worden behouden. Het (inter)nationale recht en wederzijdse respect tussen culturen staat voorop voor een veiligere en betere wereld.
Daarom toetst VDB steeds elke maatregel, verordening of besluit aan de betekenis en gevolgen ervan voor onze lokale democratie.
In het woord “Vrijzinnig” zitten de begrippen vrijheid en bewustzijn besloten. Vrijzinnig staat bij onze partij voor “Vrij en onbevooroordeeld denken en handelen met betrekking tot alle vragen en kwesties, die spelen in onze maatschappij en de rol die de overheid daarin zou moeten vervullen”.

Met dit motto benadrukt de VDB de intentie steeds zijn oor te luisteren te leggen bij de burgers, hen ruimschoots de mogelijkheden te bieden zich uit te spreken en contact met ons op te nemen alsook in begrijpelijke taal te informeren over voorgenomen besluiten van de gemeente.
De gemeenteraad moet namens de inwoners de kwaliteit bewaken van de taken, die de gemeente heeft. De raad ziet toe dat wettelijke verantwoordelijkheden niet worden ontweken en afgeschoven naar niet democratisch controleerbare organisaties.
Bloemendaal neemt deel in diverse regionale samenwerkingsverbanden. VDB stelt dat deelname alleen zin heeft als het jaarlijks wordt getoetst op nut en noodzaak en mogen onze lokale belangen niet schaden.

VDB verwacht dat er in de komende raadsperiode bijzonder veel principiële beslissingen genomen moeten worden voor de toekomst van een krachtig, dynamisch en onafhankelijk Bloemendaal.
Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal roept de burgers van Bloemendaal op te stemmen op VDB, teneinde invloed te krijgen op het gemeentelijk beleid. Een stem op Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal betekent een stem op werkelijke inspraak met de garantie dat er daadwerkelijk naar u wordt geluisterd:

U BENT NU AAN ZET!

3. Wonen in Bloemendaal

Lees meer

3. Wonen in Bloemendaal

Het is goed wonen in Bloemendaal en dat willen we graag zo houden. Hieraan gaat VDB als nieuwe politieke partij graag bijdragen. Door u als burger te betrekken bij de dagelijkse politiek kunnen we met elkaar zorgen dat wij onszelf met trots inwoner van de gemeente Bloemendaal kunnen blijven noemen.

De wijze waarop de gemeente omgaat met de ruimtelijke ordening moet sterk worden verbeterd. Er worden geen hele of halve toezeggingen gedaan aan belanghebbenden, voorafgaand aan besluitvorming door de gemeenteraad. De burger heeft het nakijken, omdat besluitvorming op bestuurlijk en ambtelijk niveau vaak al rond is en de raad pas achteraf wordt geïnformeerd.
VDB is van mening dat de gemeente verantwoordelijk is voor alle voorlichting en communicatie bij bouwprojecten. De burger dient te worden gewezen op de consequenties, die nieuwe bestemmingsplannen met zich meebrengen.

VDB wil oplossingen voor betaalbare woningen. De hoge grondprijzen en de schaarste aan bouwkavels geven aanleiding tot het zoeken naar alternatieve oplossingen, zoals het zoeken van locaties buiten onze gemeentegrenzen.
Er is grote behoefte aan betaalbare woningen voor senioren. Het creëren van woningen voor deze doelgroep bevordert tevens de noodzakelijke doorstroming op de huizenmarkt voor andere doelgroepen in het middensegment.

Bij nieuwbouw en vernieuwbouw dienen de mogelijkheden onderzocht te worden voor energie neutraal bouwen met alternatieve energiebronnen.
Veilig wonen
Elke burger moet zich veilig voelen in zijn leefomgeving. Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal wil:
• meer politie surveillance
• dat alle burgers eenvoudig toegang hebben tot een buurtpreventie WhatsApp groep, die goed technisch ondersteund wordt door de gemeente
• voldoende bluswater en bluswatervoorzieningen, ook in het buitengebied
• meer subsidie naar de Vrijwillige Reddingsbrigade Bloemendaal
Afval
Op dit moment wordt afval in onze gemeente gescheiden bij de bron, dus thuis. De afvalverwerkings- en recyclingbedrijven zijn zo geperfectioneerd in het scheiden van afval, dat zij deze werkzaamheden beter, efficiënter, schoner én goedkoper kunnen uitvoeren. Thuis scheiden heeft hierdoor geen toegevoegde waarde meer. Het beleid van de gemeente moet worden afgestemd op de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied.
Riolering
VDB is van mening dat vervanging van onder andere riolering en andere infrastructurele aanpassingen in de openbare ruimten moeten worden getoetst aan nut, veiligheid en noodzaak en niet op basis van afschrijvingstermijnen.

5. Bereikbaar Bloemendaal

Lees meer

5. Bereikbaar Bloemendaal

Vanaf de Romeinse tijd lopen de doorgaande wegen, door de geografie bepaald, Noord-Zuid evenwijdig aan het binnenduin vanwege de ontoegankelijke veengronden en binnenmeren. Onze tijd vraagt, door toename van strandrecreatie, een adequate ontsluiting Oost-West en vice versa. Samen met omliggende gemeenten en de provincie moet worden gezocht naar betaalbare regionale oplossingen. VDB wil:
• invoering van dynamisch verkeersmanagement, zoals slimmere afstelling van verkeerlichten, groene golf zones, etc.
• verbetering van het openbare vervoer, zoals het lightrail
• het onderzoek naar ondertunneling, waar dan ook, open houden.
Het is voor VDB onbespreekbaar dat de weg ten Zuiden van Bennebroek wordt gepland, door het mooie oeroude cultuurgebied met zijn goed herkenbaar slootjespatroon, dat rijk is aan allerlei beschermde weidevogels.

7. Jong geleerd

Lees meer

7. Jong geleerd

Goed onderwijs is geen recht..…goed onderwijs is een plicht !

Door het onderbrengen van ons openbaar basisonderwijs bij een particuliere stichting heeft de raad geen democratische controle meer op de kwaliteit en financiering van het onderwijs.

VDB wil een andere vorm van overkoepelend bestuur dat directe democratische controle door de raad weer mogelijk maakt.

9. Cultuur verrijkt

Lees meer

9. Cultuur verrijkt

Bloemendaal kent veel culturele verenigingen en stichtingen. Zij houden zich onder andere bezig met cultureel erfgoed, beeldende kunst, muziek en theater.

In 2007 verscheen het rapport “Bloemendaal Cultuurminnend”, opgesteld door bureau DSP-groep uit Amsterdam. In het kader van dit onderzoek werd onder andere een enquête onder deze organisaties gehouden om te peilen welke behoeften zij hebben aan facilitering door de gemeente ter bevordering van het cultuurbeleid van de gemeente.

De belangrijkste aanbevelingen waren een Cultuurnota en het bieden van een gebouw, waar voldoende ruimte zal zijn voor tentoonstellingen, lezingen, muziekuitvoeringen, repetitieruimte, toneel, dansvoorstellingen en dergelijke. VDB wil dat een dergelijk Cultureel Centrum Bloemendaal in de komende raadsperiode zal worden geïnitieerd.

VDB wil voorts dat de gemeente de scholen in Bloemendaal stimuleert meer te investeren in het onderwijs in kunstzinnige vakken.

2. Het vertrouwen moet terug !

Lees meer

2. Het vertrouwen moet terug !

In de komende raadsperiode moet het vertrouwen in het lokale bestuur worden hersteld.

VDB wil dat er een einde komt aan het onnodig en ongerechtvaardigd geheim verklaren van besluiten. Elke burger moet binnen een week een bestuurder uit het college te spreken kunnen krijgen. Daarom moet het wekelijkse spreekuur van het college van B&W worden heringevoerd.
Eenieder heeft het recht om tijdens een formele vergadering van de raad het woord te voeren. De huidige opzet van de raadscommissies met beeldvormende avonden is té vrijblijvend van opzet.
De gemeentelijke website moet gebruiksvriendelijk zijn en gemakkelijk toegang geven tot alle
bestuurlijke zaken, alle agenda’s van de raad en raadscommissies en moeten vergezeld gaan van alle achterliggende stukken.
VDB verzet zich tegen voorgestelde maatregelen, verordeningen en besluiten die onvoldoende zijn onderbouwd en toegelicht. De burger moet voldoende in de gelegenheid worden gesteld zich een beeld te vormen van de gevolgen die gemeentelijke voorstellen voor hem en zijn eigen leefomgeving hebben.

Ombudsman
De VDB wil dat de gemeente een onafhankelijke ombudsman benoemt voor een snelle en open afhandeling van klachten en misstanden van burgers en ondernemers.

4. Groene Gemeente

Lees meer

4. Groene Gemeente

Bloemendaal heeft een groen en landelijk karakter en dat wil VDB ook zo houden. Het besef is dat er in de duinen geen sprake meer is van een ongerepte natuur, maar eerder van een gewenste nabootsing daarvan. Het beheren van onze natuur is bijzonder delicaat en altijd een afweging van kosten tegenover het gewenste resultaat.
Onze natuur mag nooit een ecologisch pretpark worden, waar de bezoeker in elke duinvallei wordt verrast met uitheemse dieren. VDB is een voorstander van natuurbeheer met behoud van inheemse diersoorten. Onze natuur moet een plek zijn en blijven waar de stilte spreekt.

Reclameborden verstoren het landelijke karakter van onze gemeente. VDB wil een beperking van het aantal reclame uitingen in de groene delen van onze gemeente. VDB wil ook drastisch snoeien in het woud van overbodige verkeersborden.

Bomen, die worden vervangen langs onze wegen en lanen, moeten van een hoogwaardige kwaliteit zijn met een lange levensduur.
Lokale initiatieven tot beheer van bijvoorbeeld pluktuintjes voor de jeugd moeten worden ondersteund en gestimuleerd.

6. Vinger aan de pols

Lees meer

6. Vinger aan de pols

Een aanzienlijk deel van ons gemeentelijk budget wordt besteed aan zorg. Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de zorg, ondersteuning en begeleiding van onze inwoners. De burger verdient de best beschikbare zorg.

VDB wil dat de gemeente meer de vinger aan de pols houdt ten aanzien van de kosten, effectiviteit en prestaties van de zorginstellingen. In de komende raadsperiode moet een grondige evaluatie plaatsvinden van de kwaliteit en effectiviteit met betrekking tot het overhevelen van de zorgtaken van rijksoverheid naar de gemeente.

VDB wil een vroegtijdige signalering van financiële problemen en oplopende schulden bij burgers via zorgverzekeraars, woningbouworganisaties en nutsleveranciers, zodat er tijdig financiële coaching kan worden ingezet.

8. Sport verbindt

Lees meer

8. Sport verbindt

Sporten is gezond voor lichaam en geest en verbindt mensen met elkaar. Sportverenigingen vervullen hierin een belangrijke functie. Onze verenigingen willen op hoog niveau blijven presteren en investeren veel in goede begeleiding van sporters en verbetering van accommodaties.

VDB wil dat het lidmaatschap van een sportvereniging voor iedereen financieel mogelijk is. De gemeente zou subsidiegelden ter beschikking moeten stellen om dit doel te bereiken.

10. Financieel gezond

Lees meer

10. Financieel gezond

Voor Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal is een sluitende begroting het uitgangspunt. Als een sluitende begroting betekent dat de gemeente bezittingen moet verkopen, dan uitsluitend de bezittingen die geen maatschappelijk doel dienen.

VDB wil dat de gemeente investeert in de kwaliteit van de ambtelijke organisatie en bezuinigt op het inhuren van externe specialisten.

VDB wil dat de Onroerendezaakbelasting (OZB) voor huiseigenaren en ondernemers niet wordt verhoogd en de inflatiecorrectie volgt.

Gemeentelijk subsidiebeleid
Subsidiëren is investeren. VDB wil dat iedere subsidieaanvraag wordt getoetst op het sociaal, maatschappelijk of financieel rendement dat door verstrekking van subsidie wordt behaald.

“Ik ben nooit eerder politiek actief geweest maar ik denk dat ik zeker iets kan bijdragen aan het welzijn van onze gemeente. Mijn aanpak van dingen is praktisch en probleemoplossend. De Groene Gemeente is mijn stokpaardje!”

Marina Landeweer – lid

Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal

De burger is aan zet!
Wordt betrokken bij:

→  de aandacht voor sociaal en financieel kwetsbaren
→ het optimaliseren van de ouderen- en jeugdzorg binnen de geldelijke kaders die zijn gesteld
→ het kritisch volgen van wat er speelt binnen het sociaal-domein.

Contact:

Mark Doorn (Fractievoorzitter)
mail@markdoorn.nl
06 15 14 90 01

KvKnummer: 62767143
Reknr. NL20 INGB 0006 8468 90

Over ons

Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal is een lokale afdeling van de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB). Een oude partij in een nieuw jasje? Of een nieuwe partij  in een oud jasje! In beide beweringen zit een kern van waarheid. Lees meer.

Op de hoogte blijven van VDB?

Privacyverklaring
Disclamer