Standpunten

De burger aan zet !

De Vrijzinnig Democratische Bond geeft de kiezer zijn stem terug !

In 1901 werd de Vrijzinnig Democratische Bond opgericht. De VDB nam een prominente plek in de Nederlandse politiek in tot 1946. De partij beoogde vastgeroeste patronen in het denken over en de inrichting van het toenmalige Nederland te doorbreken. De VDB herleeft om met een hernieuwd elan de ongewenste afstand tussen de politiek en de burger zo klein mogelijk te maken.

De VDB is er om de burgers te laten ervaren dat de politiek er is voor hen. Politici verliezen vaak al snel na de verkiezingen hun rol als volksvertegenwoordiger uit het oog. Instrumenten om de burger het gevoel te geven een steentje te kunnen bijdragen mogen niet als zoethoudertje worden ingezet. Een volksraadpleging heeft pas zin als er na een gedegen voorlichting iets te kiezen valt en er ook daadwerkelijk iets mee gebeurt.

De VDB wil weten wat er leeft binnen onze samenleving, zal altijd het algemeen belang boven het individuele belang stellen, maar wil breed gedragen afwegingen maken die voorafgaan aan de politieke besluitvorming. De VDB zal de komende raadsperiode met u in open dialoog blijven, op zoek naar goede oplossingen voor grote en kleine problemen.

VDB Bloemendaal

Het is goed wonen in Bloemendaal en dat willen we graag zo houden. Hieraan gaan wij als nieuwe politieke partij graag bijdragen. Door u als burger te betrekken bij de dagelijkse politiek kunnen we met elkaar zorgen dat wij onszelf met trots inwoner van de gemeente Bloemendaal kunnen blijven noemen.

De wijze waarop de gemeente omgaat met de ruimtelijke ordening moet sterk worden verbeterd. Principieel worden er geen toezeggingen gedaan aan belanghebbenden, voorafgaand aan besluitvorming door de gemeenteraad. De VDB zal zich sterk maken voor de belangen van alle Bloemendalers en zal bestuurders bij de les houden. Te vaak is besluitvorming op bestuurlijk en ambtelijk niveau al rond, wordt de raad achteraf geïnformeerd en heeft de burger het nakijken. Het is hoog tijd dat we hier een ommekeer in teweeg brengen.

Bloemendaal

Het duinlandschap is een steeds veranderend geheel van heuvels en dalen met droge en natte, zon beschenen en schaduwrijke plekken, met plaatsen in de wind en in de luwte, met kalkrijke en kalkarme, humusrijke en humusarme grond. Dat landschap is zo rijk gevarieerd, dat er vele soorten van planten en dieren in kunnen samenleven. Dat landschap heeft juist door zijn veelvormigheid en veranderlijkheid duizenden jaren niet alleen zichzelf tegen de elementen in stand weten te houden maar ook het erachter gelegen gebied bescherming geboden zodat Bloemendaal zich kon ontwikkelen tot een van de best bewoonbare en meest welvarende streken van Nederland.

De Vrijzinnig Democratisch Bond staat voor een rechtvaardige samenleving waarin iedereen ongeacht afkomst, sociale klasse, levensovertuiging of sekse gelijke kansen heeft om zichzelf ten volle te kunnen ontwikkelen.

 

STEUN ONS EN WORD DONATEUR

FRACTIE & BESTUURSLEDEN

PARTIJPROGRAMMA
2018 - 2022

VOLG ONS

“Na mijn pensioen ben ik politiek actief geworden, van 2002 tot 2006 wethouder en daarna als raadslid in de gemeente Bloemendaal.”

Arie Goote – commissie Grondgebied

Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal

De burger is aan zet!
Wordt betrokken bij:

→  de aandacht voor sociaal en financieel kwetsbaren
→ het optimaliseren van de ouderen- en jeugdzorg binnen de geldelijke kaders die zijn gesteld
→ het kritisch volgen van wat er speelt binnen het sociaal-domein.

Contact:

Mark Doorn (Fractievoorzitter)
mail@markdoorn.nl
06 15 14 90 01

KvKnummer: 62767143
Reknr. NL20 INGB 0006 8468 90

Over ons

Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal is een lokale afdeling van de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB). Een oude partij in een nieuw jasje? Of een nieuwe partij  in een oud jasje! In beide beweringen zit een kern van waarheid. Lees meer.

Op de hoogte blijven van VDB?

Privacyverklaring
Disclamer